CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATICI METİN

 

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü bilgi “ Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş. olarak, işletmelerimizde unutulan, hatayla bırakılan, kaybedilen eşyaların ve bunların sahibi olduğunu iddia eden ve/veya sahibi olan kişilerin bilgilerini, ileride 3. Kişiler tarafından hak iddiasında bulunulması, hak mağduriyeti yaşanmaması adına ve yine Türkiye Cumhuriyeti idari ve yargı organlarınca bilgi talep edilmesi durumlarında gerekli bilgi ve verilerin paylaşılabilmesi ve kayıp vakıalarının kaydedilmesi, işletme günlük faaliyetinin kayıt ve denetim altına alınması amacıyla şirketimizin kayıtlarında saklamak ve şirketimizin datalarına işlemek zorundayız. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizi , Veri Sorumlusu olarak “CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

a) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından işletilen veya işletmesi ve yönetimi üstlenen sinema salonlarımızda sunduğunuz hizmetler çerçevesinde dijital ve fiziksel platformlar üzerinden aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası gibi kimlik verileriniz,
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Tarafınızca şirketimizde unutulan, kaybedilen, hatayla bırakılan eşyaların miktar ve özellikleri gibi diğer kişisel verileriniz,
 • İşletmemizi ziyaret etmeniz sebebiyle kamera kayıt görüntüleriniz.

b) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

 • İşletmelerimizde unutulan, hatayla bırakılan, kaybedilen eşyalara ilişkin ileride 3. Kişiler tarafından hak iddiasında bulunulması, hak mağduriyeti yaşanmaması,
 • Yasa ve Yönetmelikler kapsamında Alışveriş Merkezlerinin sağlaması gereken güvenlik hizmetlerinin bir sonucu olarak işletmemizde kayıp eşya vakıaların kaydının tutulması ve denetlenmesi amacıyla kiracısı olduğumuz Alışveriş Merkezi Yönetimi ile paylaşılması,
 • Türkiye Cumhuriyeti idari ve yargı organlarınca bilgi talep edilmesi durumlarında gerekli bilgi ve verilerin paylaşılabilmesi,
 • Kayıp vakıalarının kaydedilmesi,
 • İşletme günlük faaliyetinin kayıt ve denetim altına alınması,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu gibi sair mevzuat nedeniyle,
 • İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak istatistiki çalışmaları yürütmek,
 • Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün alımını sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim amaçlarını gözetme
 • Bilgi işlem destek hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bu hizmet ve görüşlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgiyi aktarmak amacıyla iletişim kurmak
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, CNS Sinemalarına ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

c) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

 • Sinema Salonumuzun kiracısı olduğu alışveriş merkezi yönetimi,
 • Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

başta olmak üzere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, güvenlik, işlem takibi ve denetimi gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu, ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre Kanun’da belirtilen süreler içerisinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren “formu” doldurarak imzalı bir nüshasını “Kemalpaşa Mah. Adliye Sk. No: 2/48 İnegöl/BURSA” adresine ıslak imzalı olarak bizzat elden iletebilir,noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya “cnssinema@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olduğunuzu gösterir belge ile başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BİZE
YAZIN